Mẫu trình bày SKKN và các loại hồ sơ thi đua

Mau to trinh, bien ban, SKKN kem theo Quy che 2016 Mẫu số 1 TÊN CQ CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:       …